นวัตกรรมผลักดันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทความต่อสังคมไทยนั้น ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งควรจะต้องรับทราบว่า นวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไร...
(Technology)


cat10