5-04-2558
ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ...
(วิทยาศาสตร์น่ารู้)