โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

เศรษฐกิจ

ทบทวนกันอีกครั้งกับโครงสร้างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาปี 2560

AFS 19MAY 015

ที่มาของรูป pixabay.com

     อย่าลืมกันนะคะว่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของปี 2560 ที่จะมีการยื่นในช่วงต้นปี 2561 นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา เพราะว่ามีการกำหนดโครงสร้างภาษีเงินได้ใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น หลังจากที่มีการใช้โครงสร้างภาษีเก่ามานานหลายสิบปี ตัวเลขต่าง ๆ ที่จะนำมาคำนวณภาษีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่พอสมควร เราลองมาทบทวนกันอีกสักครั้งค่ะว่ามีส่วนไหนที่ไม่เหมือนเดิมบ้าง
• ค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่านายหน้า สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายที่นำมาหักภาษีได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และเช่นเดียวกันกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ที่เคยให้หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ ก็ให้เพิ่มเป็นหักได้ทั้งค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่น ๆ โดยให้หักเหมาได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือให้หักได้ตามจำเป็นและสมควร
• ค่าลดหย่อน มีการปรับปรุงเรื่องค่าลดหย่อนอยู่หลายรายการด้วยกัน ดังนี้ค่ะ
     o ค่าลดหย่อนส่วนตัว เดิมหักได้คนละ 30,000 บาท ให้เปลี่ยนเป็น 60,000 บาท
     o ค่าลดหย่อนคู่สมรส เดิมหักได้ 30,000 บาท ให้เปลี่ยนเป็น 60,000 บาทเช่นกัน แต่คู่สมรสจะต้องไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักค่าลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
     o ค่าลดหย่อนบุตร เดิมให้หักได้คนละ 15,000 บาทไม่เกิน 3 คน ให้เปลี่ยนเป็นหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนคน และให้ยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาของบุตรที่เคยให้ลดหย่อนได้คนละ 2,000 บาทไป
     o กองมรดก เดิมให้ลดหย่อนได้ 30,000 บาท ให้เพิ่มเป็น 60,000 บาท
     o ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล เดิมให้หักได้คนละ 30,000 บาท รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท ให้เพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาท รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท
     นอกจากค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่มีการปรับเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและทันสมัยมากขึ้นแล้ว โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ยังมีการปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำของผู้มีเงินได้ที่จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีด้วย ดังนี้
• กรณีมีเงินได้จากเงินเดือน หรือค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเมื่อมีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท และ 220,000 บาท กรณีมีคู่สมรส
• กรณีมีเงินประเภทอื่นร่วมด้วย หรือมีเงินได้ประเภทอื่นเพียงอย่างเดียว ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเมื่อมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท และ 120,000 บาท กรณีมีคู่สมรส
     อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมรายได้สุทธิส่วนที่เกิน 4 ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องเสียภาษีในอัตรา 35% ก็ให้ปรับเป็นส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป จึงเสียภาษีที่อัตรา 35%
     จากการปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ใหม่นี้ เมื่อลองนำมาคำนวณดูพบว่าจะมีผลทำให้ผู้ที่มีเงินได้เป็นเงินเดือน เป็นโสด หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเฉพาะส่วนตัว ไม่รวมค่าลดหย่อนอื่น ๆ ต้องมีเงินเดือน 26,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงจะต้องเสียภาษี โครงสร้างภาษีใหม่นี้จึงช่วยให้มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนเริ่มต้นไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะ
ขอบคุณข้อมูล http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news11_2560.pdf

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ