โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

สุขภาพ

Social distinction เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

social distancing 4992164 1280

     social distinction ลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

     การแพร่เชื้อจากคนสู่คน รวมถึงลดการติดเชื้อทุติยภูมิในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกัน และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ป้องกันการลุกลามของการแพร่เชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

     ไขข้อสงสัยว่าด้วยการ “ลดความชันของเส้นโค้ง”

     วิธีหนึ่งในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคคือการแสดงตัวเลขของผู้ติดเชื้อผ่านกราฟอย่างต่อเนื่อง

social distancing 7 04 2563 001

     เส้นโค้งของกราฟที่มีความชันมากเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างสูงของตัวเลขผู้ป่วยรายวัน ตามด้วยการลดลงของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เส้นโค้งที่ตํ่าลงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ของจํานวนผู้ป่วยรายวัน ตามด้วยการลดลงของจํานวนผู้ป่วยอย่างช้าๆ ถึงแม้ว่าเมื่อดูในระยะยาวแล้ว เราจะพบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อมีความใกล้เคียงกัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่จํานวนของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในแต่ละวัน

     นี่เป็นประเด็นที่สําคัญเพราะในทุกๆ ประเทศย่อมมีจํานวนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล และแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนที่จํากัด การที่ต้องรักษาผู้ป่วยจํานวนมากในคราวเดียวกัน (เส้นโค้งสีแดงด้านบน) อาจเกินกําลังที่ระบบสุขภาพจะสามารถรับมือได้ ยิ่งเส้นโค้งตํ่าลงเท่าไหร่ แนวโน้มที่โรงพยาบาลจะสามารถให้การรักษาเยียวยาแก่ผู้ป่วยที่สมควรได้รับก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น (เส้นโค้งสีฟ้า) เราสามารถลดความชันของเส้นโค้งได้โดยการชะลอการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19

     จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักว่า เราทั้งหมดล้วนมีบทบาทในการช่วยลดความชันของเส้นโค้งได้แพทย์มีหน้าที่ระบุและตรวจโรคให้กับผู้ป่วยที่เข้าข่ายอย่างเร็วที่สุดและแยกตัวผู้ป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อแก่ผู้อื่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐมีหน้าที่ระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และดําเนินการกักตัวเพื่อจํากัดวงของการแพร่เชื้อ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distinction) เช่น การยกเลิกงานกีฬา คอนเสิร์ต และการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ก็สามารถช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสได้

physical distancing

     ประชาชนทั่วไปก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน เราสามารถช่วยเหลือกันและกันให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสได้ด้วยการล้างมือของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ไอจามอย่างถูกวิธี (ไอใส่กระดาษทิชชู ทิ้งกระดาษทิชชูในถังขยะที่เหมาะสม และล้างมือ) รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตรเมื่อออกไปข้างนอก และหากรู้สึกไม่สบาย ให้อยู่บ้าน เพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ หากเราทุกคนปฏิบัติเช่นนี้เราจะสามรถควบคุมการระบาดครั้งนี้ได้

     ข้อควรปฏิบัติและคําแนะนําสําหรับประชาชน

     หลักการพื้นฐานในการลดความเสี่ยงทั่วไปของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน รวมถึงเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
  • ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าโดยไม่มีการป้องกัน
  • ผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันควรไออย่างถูกวิธี(รักษาระยะห่างเมื่อไอ เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูหรือ ผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง และล้างมือ)
  • สําหรับสถานพยาบาล ให้ยกระดับมาตรฐานของข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉิน

ลิงก์ที่มีประโยชน์
• หากต้องการติดตามการรับมือกับโรคของ WHO ในประเทศไทย ให้ไปที่เว็บไซต์ของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
www.who.int/Thailand
• หากต้องการติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับการระบาด และการดูแลตนเอง ให้ไปที่เว็บไซต์ของ
สํานักงานใหญ่ WHO ที่ www.who.intซึ่งจะเผยแพร่รายงานสถานการณ์ระดับโลกประจําวัน และการช่วยเหลือทางวิชาการจาก WHO
ทั่วโลกต่อการรับมือโควิด 19 ด้วย
• กฎอนามัยระหว่างประเทศ สามารถดูได้ ที่นี่
• สําหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรับมือโรคระบาดของรัฐบาลไทย ให้ไปที่ หน้าเพจ* ของโควิด 19 ในเว็บไซต์ของควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ของไทย
• สายด่วนกรมควบคุมโรคคือ1422 (สําหรับโทรจากภายในประเทศไทย)
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558) สามารถเข้าถึงได้ ที่นี่
• สําหรับการติดตามจํานวนผู้ป่ วย โควิด 19 ทั่วโลกอย่างครอบคลุม ให้ไปที่ Centre for Systems Science and Engineering (CSSE)
จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins มีเอกสารเป็น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
• งานวิจัยระดับโลกต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด 19
• The Global Health Network – Coronavirus Outbreak Knowledge Hub(เครือข่ายสุขภาพระดับโลก – ศูนย์ข้อมูลเรื่องการระบาด
ของไวรัสโรโรนา) เป็นพื ้นที่ในเว็บไซต์ของThe Global Health Network ที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ โควิด
19(หมายเหตุ: WHO ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ)

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ