โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

โทรศัพท์มือถือ

5 สาเหตุที่ทำให้เราเสพติดโทรศัพท์ มือ ถือ

รู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเสพติดโทรศัพท์มือถือ

     การเสพติดโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Addiction) หมายถึง การที่ผู้ใช้โทรศัพท์ มือ ถือไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมาร์ทโฟน (ยิ่งปัจจุบัน โทรศัพท์ ราคา ถูก ลงมาก) รวมถึงการใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว้ โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยวิดีโอ การส่งข้อความ เล่นเกมส์ รวมถึงการที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย รวดเร็ว มากขึ้นทั้งที่มีระยะทางหรือเวลาจำกัด ซึ่งปัญหาการเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ มีความขัดแย้งกับผู้อื่นและอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องทำให้รู้สึกหดหู่ โดดเดี่ยวเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือ

Mobile 1 06 2560 001

     สาเหตุของการเสพติดโทรศัพท์มือถือ

     การใช้งานโทรศัพท์มือถือที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดการเสพติดโทรศัพท์มือถือนั้น มีปัจจัยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ใช้บริการเอง หรือปัจจัยที่เกิดจากตัวโทรศัพท์มือถือ รวมถึง Application ต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้งานเสพติดนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจัย 5 ประการดังต่อไปนี้

  1. มีการแสดงออกถึงตัวตน (Self-Expression) ปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีการสื่อสารด้วยการส่งข้อความถ่ายทอดทางความคิด ซึ่งรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือผ่าน Application ต่างๆ ซึ่งการแสดงออกถึงตัวตนนี้จะส่งผลต่ออัตราการใช้งานที่มากขึ้น เช่น การส่งข้อความหรือแสดงรูปแบบของการทำกิจกรรมต่างๆ บน facebook หรือ Instagram เป็นประจำ เป็นต้น
  2. อัตราการใช้งาน (Usage rate) การที่ผู้ใช้งานมีปริมาณเวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการส่งและรับข้อความที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจำ และจำนวนชั่วโมงในการสนทนาของข้อความที่ส่งในแต่ละวัน รวมถึงจำนวนการใช้งาน Application ซึ่งอัตราการใช้งานเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความหลากหลายในการใช้งาน
  3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ผู้ใช้โทรศัพท์มือในรูปแบบสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มากขึ้น นอกจากนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือยังเป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมได้กว้างขึ้นอีกด้วย เช่น การได้รู้จักกับเพื่อนเพิ่มขึ้นจากชุมชนออนไลน์ (Online Community) เป็นต้น โดยอิทธิพลทางสังคมจะผลักดันให้มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์
  4. ความหลากหลายในการใช้งาน (Variety of Use) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะมีการเลือกใช้Application ในโทรศัพท์มือถือจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น การโทรติดต่อกับบุคคลอื่น ส่งและรับข้อความ ส่งและรับอีเมล์ การประชุมทางวิดีโอ การ Live ถ่ายทอดภาพและเสียง การแบ่งปันวิดีโอหรือภาพ รวมไปถึงการเล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายในการใช้งานดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้มีการใช้งานที่มากขึ้นกว่าเดิม
  5. ความพึงพอใจตนเอง (Self – Gratifications) เป็นทัศนคติในทางบวกของผู้ใช้งานที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ทำในการบรรเทาความเบื่อหน่าย ความต้องการ ความสนุกสนาน ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งทางด้านสังคม การติดต่อกับเพื่อน ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น ซึ่งความพึงพอใจตนเองมีส่วนผลักดันให้ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

Mobile 1 06 2560 009

ข้อแนะนำในการจัดการกับปัญหาเสพติดโทรศัพท์มือถือ

     (1) ควรใช้เวลาว่างในแต่ละวันให้เป็นประโยชน์ อาทิเช่น ในช่วง 30 นาทีแรกของวัน ไม่ควรรีบเช็คโทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นนอน หลังตื่นนอนควรทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิ หรืออาจออกกำลังกายเบาๆ รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ตั้งเป้าหมายสำหรับวันนั้นให้กับตัวเอง

     (2) ควรจำกัดเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวัน โดยการปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง

     (3) ควรใช้ชีวิตกับความเป็นจริงเมื่อมีการสนทนากับเพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นขณะทานข้าว ดื่มกาแฟ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าโลกภายนอกยังสดใสและต้องการให้เราออกไปมีส่วนร่วม

     (4) ไม่ควรเสียเวลากับการพักผ่อนโดยการพูดคุย หรือส่งข้อความผ่าน facebook หรือ line อย่าให้โทรศัพท์เข้ามาควบคุมการดำเนินชีวิตของเรา และควรปิดโทรศัพท์ในเวลาพักผ่อน เพื่อการพักผ่อนที่เต็มอิ่ม

Mobile 1 06 2560 003

     หากเราใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีวินัย ปัญหาของการเสพติดโทรศัพท์มือถือก็คงจะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากพบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการเสพติดโทรศัพท์มือถือควรมีการจัดการกับปัญหานี้โดยเร็ว และต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราติดโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขกับความเป็นจริงและคนรอบข้าง

ขอบคุณรูปประกอบจาก : pixabay.com

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ