เทคโนโลยี

นวัตกรรมผลักดันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทความต่อสังคมไทยนั้น ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งควรจะต้องรับทราบว่า นวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไร เพราะเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในฐานะผู้ใช้หรือผู้สร้าง ความรู้ที่มีเกี่ยวกับนวัตกรรม (knowledge)

innovation 22 06 2560 001

นวัตกรรมมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Innovation” โดยมีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว +อตต+กรรม ทั้งนี้ คำว่า นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรมแปลว่าการกระทำ เมื่อรวมเป็นคำว่านวัตกรรม ตามรากศัพท์หมายถึง การกระทำที่ใหม่ของตนเอง "นวัตกรรม" (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ "การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม" แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (I n n o v a t i o n  T e c h n o l o g y )

จากนโยบายของรัฐบาลมีการผลักดันเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างที่ได้ยินกันว่า thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน
โจทย์เกี่ยวกับนวัฒกรรมนำมาใช้ก็มีอยู่หลากหลายสาขาอาชืพ ซึ่งในแต่ละประเทศได้นำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาประเทศ อย่างจีนได้ปรับปรุงแผน 5 ปีเพื่อตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดีย Narendra Modi ประกาศว่าต้องการให้อินเดียมีนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่พึ่งพาตนเองได้ โดยเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศของตน แต่นาย Hunter แย้งว่ามีหลายกรณีที่ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมมักจะไม่ได้เป็นผลมาจากนโยบาย (หรือการวางแผน) ของรัฐบาล แต่ปัจจัยสำคัญคือการนำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (application and adoption of technical breakthrough) ทั้งนี้ ไม่สำคัญว่าใครจะเป็นผู้ค้นพบนวัตกรรมหรือเกิดขึ้นที่ประเทศใด ตัวอย่างเช่น worldwideweb (www) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกันทุกวันนี้ (และนับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆ) เป็นสิ่งประดิษฐ์ของห้องทดลองด้านฟิสิกส์ของบริษัท CERN ซึ่งตั้งอยู่ใกล้นครเจนีวา แต่แน่นอนว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นมิได้เป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่จาก www อย่างแน่นอน กล่าวคือ ประเทศที่จะสามารถตักตวงผลประโยชน์สูงสุดจาก www จะต้องเป็นประเทศที่คนมีความสามารถในการนำเอา www มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุด

อ้างอิงจาก : http://www.east.spu.ac.th/it/admin/knowledge/A307Innovation%20and%20Technology.pdf

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ